Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 18-09-2019

Kinderen

betekenis & definitie

1° Ant. Joh. der, →-Derkinderen.

2° Simon Henricus der, voornaam Indisch rechterlijk ambtenaar. * 7 Mei 1823 te Den Haag, ✝ 2 December 1898 aldaar. Was sedert 1872 lid van den Raad van N.I. Hij is sedert 1863 energiek werkzaam geweest voor de regeling van het rechtswezen in de Buitengewesten.

Werken: De algem. verord. tot regeling v. h. regtswezen in het Gouv. Sum. Westkust; Het Wetboek v. Strafrecht voor inlanders in N. I. ; De alg. politiestrafreglementen v. d. Eur. en v. d. inl. in N.

I.; vsch. bijdragen over rechtsgeleerdheid en wetgeving in Themis en Het Regt in N. I. B. Damen