Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 15-08-2019

Instituut

betekenis & definitie

Belgisch Historisch Instituut, te Rome in 1902 door dom H. Berlière gesticht, om de Vaticaansche en Ital. archieven met betrekking tot de Belg. geschiedenis te onderzoeken.

Beurtelings werd het bestuurd door dom Berlière (1902-’06), G. Kurth (1906-’15), K.

Moeller (1916-19), A. Cauchie (1919’22); sedert dien staat het onder een Directie-Comiteit van drie leden der Koninkl.

Commissie voor Geschiedenis, en een blijvend secretaris te Rome, mgr. Vaes.

Het I. publiceert een jaarlijksch Bulletin en de Analecta Vaticano-belgica. Willaert. Voor Nederlandsch Historisch Instituut (te Rome), → Nederlandsch Historisch Instituut.Instituut Kern Gesticht in 1925 en gevestigd te Leiden, stelt zich ten doel de beoefening van de archaeologie en aanverwante vakken van Voor- en Achter-Indië en van den Indischen Archipel. Het publiceert een belangrijke Annual Bibliography van boeken en tijdschriften, die op dit gebied verschijnen. Berg. Instituut der Nationale Parken van Belgisch Kongo Een stichting, 26 Nov. 1934 opgericht ter vervanging van de stichting Nationaal Park Albert. Zij wordt beheerd door een commissie en een directie. De commissie bestaat voor ⅓ uit leden van buitenl. wetensch. instellingen (voor Ned. heeft bijv. mr. P. G. van Tienhoven, voorzitter van het Office International pour la Protection de la Nature, daarin zitting). De oorspr. stichting Nat. Park Albert was in 1929 in het leven geroepen, om het geleidelijk tot 200 000 ha aangegroeide, op aandrang van koning Albert gestichte, kleine natuurreservaat in Belgisch Kongo te beheeren, waarbij als einddoel gesteld werd een aaneengesloten gebied te krijgen van bijna 1 millioen ha, liggende tusschen het Kivoe- en het Albertmeer en waarin allerlei landschapsvormen en bijz. flora en fauna voorkomen. Hendridcs Instituut voor Tropische Hygiëne Een instelling, waar leergangen worden gegeven voor artsen, die naar de tropen vertrekken of als scheepsarts werkzaam zullen zijn. Deze i. vormen tevens wetensch. centra, waar onderzoekingen betreffende hygiënische en bacteriologische onderwerpen worden verricht. Belangrijke i. bestaan o.a. te Hamburg (Institut für Schiffsund Tropenkrankheiten) en de nieuwere te Londen met steun van de Rockefellerstichting opgerichte School of tropical medicine. In Ned. beschikt men over i. te Amsterdam (verbonden aan het Kolon. Instituut) en te Leiden, het laatste van de Vereeniging Tropische Geneeskunde Rotterdam-Leiden, welke organisatie tevens de beschikking heeft over het te Rotterdam gevestigde ziekenhuis voor Scheepsen Tropische ziekten en de Havenpoliklinieken, instellingen die van groote beteekenis zijn voor het onderwijs. E. Hermans pekelharry