Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 02-02-2019

Heilige alliantie

betekenis & definitie

Heilige alliantie - Naam, waaronder het verbond bekend staat, dat op 26 Sept. 1815 te Parijs geteekend werd tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk en waarbij zich bijkans alle staten van Europa aansloten. De H.A. had tot doel de macht der vorsten te handhaven, zoowel als den eerbied voor den godsdienst; zij ontleent haar naam vooral aan de vrome gevoelens van keizer Alexander I van Rusl. De vorsten verbonden zich in al hun daden zich te richten naar de Christelijke liefde. Paus Pius VII sloot zich niet aan bij de H.A. Hij meende immers, dat er naast de Kath.

Kerk geen ander heilig verbond noodig was tot de vestiging van een werkelijk Christelijke gemeenschap. Engelands koning trad evenmin toe. Frankrijk trad toe tijdens het Congres van Aken in 1818.

De H. A., met goede bedoelingen gesticht door den mystiek aangelegden Alexander I en soms wel beschouwd als voorloopster van den Volkenbond, werd allengs meer en meer een werktuig in de handen van Mettemich en diende tot het tegengaan van volksbewegingen en revoluties, vooral in Napels, Savoye en Spanje tusschen 1820 en 1825. Na de Fr. revolutie van 1830 en de nieuwe constellatie in Europa verliep de H. A. v. Son


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!