Garantie betekenis & definitie

Garantie - is in bedrijfseconomischen zin de waarborg tot vervulling van aangegane verbintenissen. In alg. zin ligt die g. opgesloten in de juridische, moreele, technische en financieele bekwaamheid van dengene, met wien de verbintenis wordt aangegaan.

De financieele draagkracht ligt opgesloten in het vermogen en is de uiteindelijke compensatie voor de g., hetzij deze al dan niet uitdrukkelijk is gegeven. Dit laatste geschiedt bijv. bij het garandeeren van eigen fabrikaat, zgn. kwaliteits-garantie, e.a.

De g. kan ook gedekt zijn door onderpand van een deel van het vermogen, of door derden worden verstrekt. Het laatste geval is te onderscheiden in georganiseerde en individueele garantie-stelling.

De eerste functie wordt uitgeoefend door bijna alle banken en door zelfstandige waarborgmaatschappijen. Zij geven de g. ter ondersteuning van toekomstige betalingsverplichtingen, bijv. aan den fiscus wegens invoerrechten en accijnzen; voor leveringsplichten of uitvoering van werken; voor formaliteiten bij het internat, goederenverkeer, enz.; in het algemeen dienen die bank-garanties voor transacties met niet directe of met problematieke vereffening.

Bij de individueele garantie-stelling is een der vormen die van de borgstelling voor het door anderen opgenomen crediet, het meest voorkomend bij de credietgeving aan den handeldrijvenden of industrieelen middenstand of aan den landbouw; het is bekend, dat deze vorm van g. ook in georganiseerd verband wordt verstrekt. Inhaerent aan bijzondere ondernemingsvormen zijn de garanties van het privévermogen van een deelhebber in een vennootschap onder firma of een coöperatie met W.A. of G.A ( → Coöperatieve vereeniging).

Ook de g., door samenwerkende ondernemingen onderling voor alle of bepaalde transacties verstrekt, behooren tot deze groep. Ten slotte zijn nog te onderscheiden de g., door publiekrechtelijke lichamen verstrekt, hoofdzakelijk ter bevordering van het sociale welzijn.

Behalve de hoofdsommen van kapitaal of leeningen, wordt dan tevens het rendement gegarandeerd. → Instaan.Lit.: A. B. A. van Ketel, De garantie als aanvullende financierings-figuur.

v. Ketel.