Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

E

betekenis & definitie

De vijfde letter van het alphabet, de voortzetting van de Latijnsche en, verder nog, van de Grieksche E, die, in de oude inschriften der 8e en 7e eeuw v. Chr. als Jj geschreven, duidelijk haar Phoenicischen oorsprong verraadt. → Alphabet.

In afkortingen beteekent E. (e.) in Rom. inschriften: Ennius, egregius, erexit, enz. E wordt in de logica gebruikt voor: algemeen ontkennend oordeel. In de wiskunde wordt het grondtal van het stelsel der natuurlijke → logarithmen aangeduid met e = 2,71828 = lim (1 + ( 1/ n))n. → Limiet.

In de Fransche wiskundeboeken beduidt het symbool E(x) het grootste geheele getal kleiner dan of gelijk aan x (uitgesproken : entier de x). E in de muziek is toonnanm (letterschrift) in de Germaansche landen, in Romaansche landen heet deze toon mi; verder staat E in de muziek voor E groote terts, e voor E kleine terts. E.a. = en andere(n); e.c. = (Lat.) exempli causa, bij voorbeeld; ook (Lat.) ex commissione, in opdracht; Eecles. = → Ecclesiastes; Eccli., = → Ecclesiastieus; ed. = editie of (Lat.) editio, uitgave ; ook (Lat.) edidit, hij, zij heeft uitgegeven; e.d. = en dergelijke(n); e.e., afkorting voor: errors excepted (Eng., = behoudens vergissingen); E. & o.e., afkorting voor: errors and omissions excepted (Eng., = behoudens vergissingen en weglatingen). De letters E. & o.e. of E.e. of S.e. & o. (salvo errore etomissione) komen soms op een factuur of op een afschrift van een rekening-courant voor om aan te geven, dat het eindbedrag of het saldo bij ontdekking van vergissingen of verzuimen wijziging zal ondergaan. Eerw. = Eerwaarde; e.g. = (Lat.) exempli gratia, bij voorbeeld; E.H.B.O. = → Eerste Hulp Bij Ongelukken (naam van vereeniging); e. i. = electrotechnisch ingenieur; e.k. = eerste kwartier (van de maan) of: eerstkomende; em. = (Lat.) emeritus, gebruikt voor „rustend” (vooral van geestelijken en hoogleeraren); ook: eminentie, titel van kardinalen; Eng. = Engelsch; enz. = enzoovoort; e.o. of: ex off. = (Lat.) ex officio, ambtshalve; e.p. of: e. prof. = (Lat.) ex professo, ambtshalve; Eph. = → Ephesiërs, Brief aan de; Esdr. = → Esdras; espr. = (Ital.) espressivo, in de muziek voor: vol uitdrukking; Esq. = (Eng.) esquire, in adresseering achter familienaam, gebruikt voor ons Weled. Heer; Esth. = → Esther; etc. = et cetera, enzoovoort; E.V. = Evenredige Vertegenwoordiging; e.v. — eerstvolgende; ook: (Lat.) → ex voto, volgens gelofte; Ex. = → Exodus; ex. = exemplaar; Exc. = → Excellentie; excl. = exclusief, met uitsluiting van; Ez. = → Ezechiël.