Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Donkere Metten

betekenis & definitie

de plechtige Metten en Lauden der laatste drie dagen der Goede Week. Wellicht zoo genoemd wegens het gebruik (van Frankischen oorsprong), onder den zang een (oorspronkelijk zeer verscheiden) aantal kaarsen geleidelijk uit te dooven.

Heden zijn dit 15 kaarsen op een driehoekigen kandelaar en 6 op het altaar. Na elk der 14 psalmen dooft men een der kaarsen van den kandelaar; onder het Benedictus die op het altaar; na dezen zang wordt de 15e kaars brandend enkele oogenblikken achter het altaar verborgen en daarna weder op den kandelaar geplaatst (→ Fragor).

Zinnebeeldig drukt dit o.a. uit: de groeiende verlatenheid van Jesus bij zijn Lijden, voorts zijn Dood en Verrijzenis. Louwerse.