Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 05-06-2019

Ding

betekenis & definitie

(Lat. res of essentia), als wijsgeerig begrip, beteekent logisch al datgene, waaromtrent in een oordeel een uitspraak kan worden gedaan; ontologisch al wat bestaat of bestaan kan, hetzij als verstandelijk kenbare zelfstandigheid, hetzij als zinnelijk waarneembare zelfstandigheidsbepaling.