Ding betekenis & definitie

(Lat. res of essentia), als wijsgeerig begrip, beteekent logisch al datgene, waaromtrent in een oordeel een uitspraak kan worden gedaan; ontologisch al wat bestaat of bestaan kan, hetzij als verstandelijk kenbare zelfstandigheid, hetzij als zinnelijk waarneembare zelfstandigheidsbepaling.