Daboes betekenis & definitie

Daboes - (Maleisch, naast Menangkabausch daboeih en Atjèhsch dabooih, alle < Arab. dabboes), naam van een soort dolk, waarmee sommige leden van Mohammedaansche mystieke broederschappen zichzelf wonden toebrengen, wanneer zij onder leiding van een chalifah, in twee rijen tegenover elkander gezeten, onder begeleiding van tamboerijnen recitatieven zingen ter eere van den stichter van hun broederschap, en daarbij ten gevolge van het steeds snellere rhythme van zang en muziek en van de begeleidende rhythmische lichaamsbewegingen ten slotte in zulk een toestand van hysterie geraken, dat zij ongevoelig worden voor pijn. Er wordt veel bedrog bij gepleegd, en menig deelnemer weet handig onkwetsbaarheid voor te wenden door ondanks veel gebaar en misbaar bij het hanteeren van het wapen groote voorzichtigheid te betrachten.

Het Indische gouvernement is tegen deze vertooningen, die bij gelegenheid van feesten of ook wel op Vrijdagavond (Vrijdag is de dag van de samenkomst in de moskee) gegeven worden, herhaaldelijk opgetreden.

Lit.: C. Snounck Hurgronje, The Achehuese (II, 251 vlg.). Berg