Classificatie betekenis & definitie

Classificatie - het onderbrengen in een klasse. Voorbeelden:

1° C. van goederen bij het spoorwegververvoer, ➝Classificatie-spoorwegen.
2° Classificatie van goederen, bijv. graan, katoen. Volgens bepaalde regels worden de goederen in een kwaliteitsklasse gebracht. Dit is vanzelfsprekend alleen mogelijk, wanneer de kwaliteit tamelijk gelijkmatig is. Als voorbeeld geven wij de classificatie van graan in de Ver.

St. van Amerika. Regeeringsambtenaren (graininspectors) stellen na aankomst van een partij graan bij een elevator-maatschappij, d.i. een maatschappij, welke graanpakhuizen exploiteert, de klasse of graad vast. Voor tarwe bestaan ca. 30 klassen, welke aangeduid worden met den naam van de variëteit, gevolgd door een nummer (nummer 1 geeft de beste kwaliteit aan), bijv. White Winter nr. 1, nr. 2, enz.

Partijen, door verschillende eigenaars aangebracht, worden, wanneer ze van dezelfde kwaliteit zijn, in dezelfde ruimte (bin) gestort en vermengd.

Is een aangevoerde partij van verschillende kwaliteit, dan wordt deze in den elevator eerst zoodanig vermengd, dat aan de geheele partij een der bestaande klassen (graden) toegekend kan worden. Over de opgeslagen partij wordt een certificaat afgegeven, dat het gewicht en de classificeering aangeeft. De bewaargever ontvangt een warehouse-receipt, dat recht geeft op een hoeveelheid graan, in kwantiteit en kwaliteit gelijk aan de in bewaring gegeven partij. Hierin verschilt het warehouse-receipt dus van de ➝ceel. Witsenboer.

3° C. van zeeschepen. In belang der verzekering wordt op den bouw van nieuwe schepen en op het onderhoud van bestaande toezicht gehouden door de zgn. classificatie-bureau’s. In verband hiermede worden de schepen ingedeeld in klassen, al naar den bouwtrant, leeftijd en toestand van onderhoud.

Het oudste en voornaamste van deze bureau ’s is het Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping, te Londen, dat onder dezen naam werd opgericht in 1760, doch zijn ontstaan dankt aan een koffiehuis te Londen, genaamd Lloyd’s Coffee House, waar tegen het einde van de 17e eeuw de Londensche zeeverzekeraars bijeen kwamen en waar lijsten (registers) van bestaande schepen, met de noodige aanteekeningen, werden uitgegeven. Het eenzijdige en autocratische optreden van de Londensche verzekeraars had ten gevolge, dat in 1828 door Charles Bal te Parijs het Bureau Veritas werd opgericht, dat zich op een meer internationaal standpunt stelde.

Beperkten zich deze bureau’s oorspronkelijk tot het klasseeren van de schepen en het samenstellen en uitgeven van registers, in 1834 werden door Lloyd’s Register de eerste voorschriften uitgegeven voor den bouw van nieuwe schepen. Behalve deze beide classificatie-bureau’s werden in verschillende landen dergelijke Bureau’s opgericht, waarvan de voornaamste zijn: Germanischer Lloyd te Berlijn, Norske Veritas te Oslo, Registro Italiano te Genua, Record of American and Foreign Shipping te New York. In Ned. werd in 1855 opgericht de Nederlandsche Vereeniging van Assuradeuren, welke eenzelfde doel beoogde, doch thans is opgeheven. Bijvoet.