Capaciteit betekenis & definitie

Capaciteit - 1° van een rivier, kanaal of duiker de hoeveelheid water, welke per tijdseenheid (secunde) kan worden afgevoerd.

C. van een schutsluis is de totale tonnenmaat, welke in een zeker tijdsverloop (bijv. een etmaal) kan worden geschut; zij is afhankelijk van de afmetingen der sluis en van de verschillen in waterstand van binnen- en buitenwater.
C. van een scheepvaartkanaal wordt eveneens uitgedrukt in tonnen en is afhankelijk van de afmetingen van het kanaal, benevens van het aantal en de c. der daarin voorkomende schutsluizen. “P. Bongaerts”.
2° In de electriciteitsleer is c. de hoeveelheid electriciteit, noodig om een geleider de eenheid van → spanning te geven. De c. wordt gemeten in microfarads en in centimeters. → Condensator.