Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 20-03-2019

Bewaarschoolonderwijs

betekenis & definitie

Bewaarschoolonderwijs - in Nederland, → Voorbereidend lager onderwijs.

België. De bewaarschool neemt de kinderen aan vanaf den leeftijd van drie jaar tot op het oogenblik, waarop zij aan den leerplicht onderworpen zijn. Zij vormt den overgang tusschen de opvoeding door de moeder en het lager onderricht. Het programma omvat: 1°lichamelijke opvoeding (hygiënische zorgen, spelen en oefeningen tot ontwikkeling van lichaamskracht en handigheid); 2°opvoeding van verstand en van zintuigen door Fröbel- en Montessori-oefeningen, door waamemings- en denkoefeningen, behoorlijk spreken en opzeggen; 3°aesthetische opvoeding door teekenen en zang en door het zien en hooren van mooie dingen; 4°sociale opvoeding door gemeenschappelijke spelen; 5°godsdienstig-zedelijke opvoeding. De tucht der moderne bewaarscholen steunt op het gebruik van de geleide vrijheid en op het genot, dat verschaft wordt door vrij gekozen bezigheden.

In 1929 waren er 3 872 bewaarscholen met 248 399 leerlingen, waarmede België een der hoogste percenten bereikt onder de landen. De wettelijke organisatie is nagenoeg dezelfde als voor de gewone lagere school. De bewaarschoolonderwijzeressen moeten voorzien zijn van een speciaal getuigschrift, dat ze bekomen hebben na drie jaar studie in een normaalafdeeling voor bewaarschoolonderwijzeressen.

Sedert een tiental jaren zijn de methodes geheel gemoderniseerd onder invloed van Montessori, Decroly en van de vooruitstrevende werkwijzen van het speciaal onderwijs (br. Ebergist). De Zusters van Namen vooral hebben hiertoe veel bijgedragen.

Denijs.

< >