B (letter) betekenis & definitie

B (letter) - de tweede letter van ons alphabet. In het Hebreeuwsch heet de letter Beth (= huis of tent), omdat de vorm der letter in de oudste inschriften deed denken aan een huis of tent.

De b is de eerste medeklinker in ons alphabet, en behoort tot de stemhebbende lipletters. Door b wordt een bepaalde klank in de octaven der toonladders weergegeven, nl. een heele toon boven a; in Duitschland echter noemt men gelijkluidenden toon h, en bemolde h noemt men b.

In afkortingen:B bij Romeinsche inschriften beteekent Balbus, Brutus, ook bonus, bene, benedixit, soms ook bixit (= vixit, heeft geleefd); B in Christelijke inschriften beteekent beatus of beata, zalige; B op koersnoteeringen beteekent, dat de achter B (brief) vermelde som voor den wissel wordt gevraagd, ook P genoemd; B (in Lloyd’s scheepsregister) beteekent, dat de scheepsromp van den tweeden rang is; B. of Bco. = banco, bank; B in de scheikunde wil zeggen Borium; B. bij aërometer-opgaven beteekent Beaumé; B.,afkorting van het Eng.bachelor, geeft den laagsten academischen graad in Engeland aan (baccalarius); B. in de muziek = basso; B of b in heraldiek = blauw; b in de muziek geeft een mol aan, bb dubbel mol; Ba in de scheikunde = Barium; Bar., Bares = baron, barones; B.B. beteekent Binnenlandsch Bestuur (N.O.I.); B.B.B.B. (soms in kruisvorm geplaatst) afkorting van den titel der Byzantijnsche keizers: basileus basileoon basileuoon basileusi (Gr., = koning der koningen, heerschend over koningen); bb. = bankbiljet; b.b.h. of z.b.b.h.h. in advertentiën wil zeggen: zijn bezigheden buitenshuis hebbende; B.C. in de muziek = basso continuo; B.C.D. = bono cum Deo (Lat., = met hulp van den goeden God, met Gods genade); b.d. = in buitengewonen dienst; B. en W. beteekent Burgemeester en Wethouders; Bi in de scheikunde == Bismut; b.i. = bouwkundig ingenieur; Bijl. = bijlage; bijz. = bijzonder; Bibl., afkorting van Biblia, Bijbel, ook van bibliographie, literatuur; B.L. = Benevole Lector (Lat., = welwillende lezer); B.M. = beatae memoriae, zaliger gedachtenis; B.M. = Medaille Bene Merenti (kerkelijke onderscheiding); B.M.V. = Beata Maria Virgo, de H. Maagd Maria; B.O.W. = Burgerlijke openbare werken (Ned.-Ind.); B.P.D. = bono publico datum (tot nut van den staat geschonken); Br, Bro, Btto = bruto; Burg. = burgemeester; B.V. = Beata Virgo, de H. Maagd; B.W. = Burgerlijk Wetboek; B.W.B. = Belgische Wielrijdersbond; bijv. = bijvoorbeeld.