Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 02-02-2019

Anti-corn-law-Ieague

betekenis & definitie

Anti-corn-law-Ieague - verbond tegen de Engelsche korenwetten. Wegens daling der graanprijzen was in Engeland in 1815 in den zin van het Mercantilisme bepaald, dat invoer van granen alleen geoorloofd was bij een binnenlandschen prijs beneden 80 sh. per quarter; wijl do prijs niet daalde beneden 83 sh., gold dus een feitelijk invoerverbod tot tevredenheid der graanverbouwers; toen echter de graanprijzen daalden, werd in 1828 graaninvoer mogelijk gemaakt bij eiken prijsstand; er werden evenwel schaalrechten geheven met als vast punt 222/8 sh. bij een prijs van 66 sh. per quarter, volgens welke de rechten bij dalende prijzen telkens verhoogd werden en ten gevolge waarvan de graanprijzen in Engeland hooger waren dan elders. Tegen deze rechten ontstond een oppositie, die er op wees, dat ten gevolge van deze rechten en de duurte van het levensonderhoud der arbeiders de uitvoer werd bemoeilijkt en dit euvel alleen door vrijhandel kon worden weggenomen; door den misoogst van 1838 werd deze oppositie gesterkt en de Kamer van Koophandel te Manchester eischte van het parlement vrijen invoer van alle levensmiddelen; de petitie aan het parlement was geredigeerd door Richard Cobden, die, gesteund door John Bright, zich aan het hoofd stelde der beweging; afgevaardigden uit alle industriesteden vergaderden in 1839 te Manchester, locale comité’s voor propaganda werden ingesteld, een motie werd ingediend in het parlement en het verbond definitief georganiseerd onder den naam: „Anti-Corn-LawLeague”; zetel van het centrale bestuur was Manchester, aanhangers waren vooral fabrikanten, terwijl de arbeiders afzijdig bleven en de Chartisten zelfs vijandig stonden tegen de League; periodiek der League was het Anti-Com-Law-Circular, dat later den naam kreeg van Anti-Bread-Tax-Circular, om de arbeiders beter te doen begrijpen, dat het ging over broodbelasting. De League bereikte haar doel in 1846 en werd opgeheven in 1849.

L i t.: F. Bastiat, Cobden et la ligue (Parijs 1845); Wörterbuch der Volkswirtschaftslehre (4e druk).

M. Verhoeven.