Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

Gepubliceerd op 02-01-2020

SEPTUAGINT

betekenis & definitie

(Lat., zeventig) of Vertaling der zeventig (LXX) of Alexandrijnse vertaling, is de naam voor de Griekse vertaling van het O.T., die volgens de in de brief van Aristeas vermelde legende in Alexandrië op bevel van Ptolemaeus II Philadelphus (285-246) door de arbeid van 70 of 72 vertalers, uit elke stam 6, in 72 dagen zou zijn vervaardigd. In werkelijkheid is zij echter geleidelijk gedurende een langere periode (waarschijnlijk ca. 250-100 v.

Chr.) tot stand gekomen, het eerst de Pentateuch. Zij vormt dan ook geen eenheid en de vertalingen der verschillende boeken hebben geen gelijke waarde; die van de kleine Profeten bijv. is slecht.

Deze vertaling was nodig geworden, omdat de talrijke Diaspora-Joden in Egypte het Hebreeuws niet meer machtig waren. De Septuagint geeft niet steeds een letterlijke vertaling, op menige plaats veeleer een bewerking van de oorspronkelijke tekst.

Zij bevat naast de canonieke boeken van de Hebreeuws-joodse Bijbel nog een aantal andere geschriften en ook toevoegsels tot de boeken Daniël en Esther.De vertaling is van grote betekenis geweest, niet alleen voor het Hellenistisch Jodendom, maar ook voor de Christelijke Kerk in de eerste eeuwen (de nieuwtestamentische schrijvers citeren doorgaans naar de Septuagint). Naarmate echter de tegenstelling tussen Joden en Christenen verscherpte, verloor de Septuagint in de synagoge haar autoriteit. Daar het taaleigen van het N.T. zich in menig opzicht nauw aansluit bij dat van de Septuagint, is deze voor de bestudering van dit deel van de Bijbel onmisbaar. Bovendien heeft zij grote waarde voor de ganse studie van de Koinè. G. s.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!