Rendementsindicatoren betekenis & definitie

Deze categorie van indicatoren biedt de verschaffer van eigen vermogen een houvast in het beoordelen van de performance van de onderneming op het verstrekte kapitaal, los van beurskoers en dividend. Hier worden genoemd:

- Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV of ‘return on equity’, ROE): De nettowinst gedeeld door het eigen vermogen. Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming meerwaarde creëert op het aan de onderneming verstrekte aandelenkapitaal. Waar de ROCE en ROA de belangrijkste maatstaven zijn voor het operationeel management om de performance van de onderneming op te beoordelen, is de ROE dat voor de aandeelhouder
- Winst per aandeel (‘earnings per share’, EPS): De nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Hierbij gaat het niet zozeer om de absolute waarde, als wel om de ontwikkeling van de winst per aandeel (WPA) in de tijd. Immers, het aantal uitgegeven aandelen kan per bedrijf ook binnen dezelfde bedrijfstak sterk uiteenlopen. Een jaren achtereen groeiende WPA geeft een indicatie voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het realiseren van een goede vertaling van innovatief vermogen in concreet rendement voor de onderneming. De juiste aanpak van new business planning waarbij stelselmatig nieuwe winsten worden gegenereerd voor de onderneming is daarbij cruciaal.