Jim Emanuels

Partner at Tacstone and professor at RUG

Gepubliceerd op 07-06-2017

Kwantitatief onderzoek

betekenis & definitie

Dit type onderzoek is gericht op een meer cijfermatige, convergerende en objectieve aanpak. Het bestaat meestal uit een groter aantal cases dat met een vaste aanpak worden bekeken, uit statistische analyses van data of uit experimenten. Aan het onderzoek ligt een formele aanpak aan ten grondslag en het heeft een gestructureerd karakter.

Onderzoekers gaan aan de slag met een duidelijke vraagstelling en onderzoekskader en bewaken continu de gevolgde methodiek. Kwantitatief onderzoek schept in new business planning duidelijkheid over de beste keuzen en alternatieven voor de geplande investering. Typische vragen kunnen betrekking hebben op het verwachte marktaandeel, de relatie tussen de verkoopprijs en het volume, de indeling van klanten op basis van koopgedrag of attitude en de betrouwbaarheid van toegepaste technologie. Met kwantitatief onderzoek kunnen afhankelijkheden in kaart worden gebracht en voorspellingen worden gedaan. Veelal wordt kwantitatief onderzoek uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus die ruime ervaring hebben met grootschalige onderzoeken. Telefonische en schriftelijke enquêtes alsmede observaties en testen zijn veel toegepaste methoden om kwantitatieve data te verzamelen. Hiermee kan het management zorgvuldige en objectieve beslissingen nemen ten aanzien van nieuwe investeringen.

Kwantitatief onderzoek ontmoet in de praktijk twee verschillende problemen. Dit type onderzoek kan veel tijd vergen en deze tijd is niet altijd beschikbaar bij new business planning. Ook kunnen bijvoorbeeld meningen, koopgedrag en drijfveren van klanten of de mening van experts over nieuwe technologie in de loop der weken veranderen. Wisselende uitslagen van opiniepeilingen rond verkiezingen illustreren de dynamiek. Dat maakt de analyse en interpretatie van data soms lastig. Mogelijke effecten van tijd op de onderzoeksresultaten dienen daarom goed te worden bekeken. Daarnaast is kwantitatief onderzoek relatief duur door de grootschalige opzet. Een beperkt aantal metingen is ontoereikend en de steekproef moet een bepaalde grootte hebben. Bij marktonderzoek in een consumentenmarkt is voor één onderwerp een steekproef met 400 tot 1.500 respondenten eerder regel dan uitzondering. Lang niet iedereen is bereikbaar of wil meewerken, waardoor voor een dergelijke steekproef een veel groter aantal mensen moet worden benaderd en een zorgvuldige “non-respons” analyse nodig is. Vervolgens dienen alle antwoorden te worden vastgelegd, geanalyseerd en gerapporteerd. Bij technologie-onderzoek moet bijvoorbeeld worden gekeken hoeveel metingen in een test nodig zijn om een goede uitspraak over de bedrijfszekerheid te doen.