Hypothesen betekenis & definitie

New business planning is het op gestructureerde wijze vertalen van kennis over de marktontwikkelingen en de eigen relatieve positie op die markt (sterktes, zwaktes), in concrete mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de organisatie. Een van de belangrijke processen die gepaard gaat met het verkrijgen van kennis, is het afleiden en toetsten van hypothesen en het op basis daarvan trekken van conclusies.

In de wetenschap zijn twee onderzoeksmethoden te onderscheiden die verschillen in het startpunt van ‘waarheidsvinding’. De deductieve methode is de methode die op basis van een algemene theorie of model probeert te voorspellen hoe de werkelijkheid zich zal gedragen. Macro-economie is bijvoorbeeld een vakgebied waarin deductie de hoofdrol speelt: formules met algemeen geldende verbanden worden beredeneerd en geaccepteerd als afbeelding van de werkelijkheid als ze vooral intern consistent zijn en op lange termijn, met een behoorlijke mate van betrouwbaarheid, voorspellingen doen. De inductieve methode beoogt op basis van waarnemingen van verschijnselen in de praktijk, algemeen geldige uitspraken doen. Inductie is vooral populair in de gedragswetenschappen: hypothesen met betrekking tot verklaringen van gedrag worden op basis van empirische waarneming onderbouwd, waarbij de statische betrouwbaarheid van het geconstateerde verband, minstens zo belangrijk is als het achterliggende verklarende model.

Bij new business planning kunnen beide methoden op pragmatische wijze worden gecombineerd. De deductieve methode wordt toegepast door met name de marktontwikkelingen en de relaties tussen de organisatie en de omgeving in kaart te brengen en te beredeneren hoe er op basis van deze visie op de werkelijkheid een interessant business model kan worden afgeleid voor het te ontwikkelen investeringsvoorstel. De inductieve benadering wordt vooral gebruikt bij het vertalen van creativiteit in concrete proposities, die dan hopelijk in een werkend business model resulteren. Toen bijvoorbeeld bij Bolletje het idee ontstond dat consumenten moeite hebben met het uit de trommel halen van beschuiten, kwam men al brainstormend op het idee van de inkeping in de beschuit en onderzocht de toepassing hiervan onder consumenten . Nadat dit bleek aan te slaan besloot Bolletje tot een productintroductie: een goed voorbeeld van inductief onderzoek.

Na drie jaar piekeren heeft beschuitfabrikant Bolletje eindelijk de oplossing voor het probleem waar menig Nederlander elke morgen mee stoeit: hoe krijg ik mijn beschuitje heel uit de verpakking? De fabrikant maakte de uitkomst vrijdag bekend. Een inkeping in het beschuit zorgt ervoor dat deze voortaan heel op het bord belandt. Voordat iemand op dit geniale idee kwam, werd er eerst gekeken naar aanpassingen op de verpakking. http://www.telegraaf.nl/nieuwslink/teksten/nws.beschuit.vinger.verpakking.html

In de wetenschap is het de bedoeling dat er, welke methode of combinatie ook gehanteerd wordt, onderbouwde en toetsbare uitspraken gegenereerd worden, die hypothesen worden genoemd. Ook bij new business planning is het voortdurend formuleren en toetsten van hypothesen noodzakelijk omdat, zoals een rode draad in dit boek ook aangeeft, er altijd sprake is van het beheersen of reduceren van onzekerheid. Afgezien van de creativiteit die noodzakelijk is om tot nieuwe inzichten te komen, worden beslissingen voorbereid op basis van aannames over hoe de werkelijkheid geordend is en zich in de toekomst zal ordenen. Bij new business planning is daarom behoefte aan een ‘methodologisch kader’ waarbinnen de hypotheses kunnen worden afgeleid en getoetst. Onder een methodologisch kader wordt een systeem van afspraken en regels verstaan die de vereiste validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten waarborgen. Hierna zullen de belangrijkste aspecten van dit kader besproken worden.