Dupont chart betekenis & definitie

Een ‘Dupont chart’ is een grafische representatie van de elementen die het rendement op het geïnvesteerd vermogen van een onderneming bepalen (‘Return On Capital Employed’, of ROCE).

Het is een krachtige rapportagemanier omdat het balans en resultatenrekening direct koppelt aan rendement. Uit de winst- en verliesrekening zijn deze elementen de netto-omzet, de inkoopwaarde van de omzet (leidend tot de bruto marge) en de bedrijfslasten (leidend tot het bedrijfsresultaat). Uit de balans zijn deze elementen het werkkapitaal (voorraden, handelsvorderingen en handelscrediteuren) en de vaste activa (leidend tot het geïnvesteerd vermogen). Een Dupont chart ziet er als volgt uit.

Dupont Chart
Figuur 15.5: Dupont chart

De waarden in het Dupont chart hierboven zijn de waarden voor een periode. De grafieken geven het verloop van de waarden weer over meerdere (hier: vijf) perioden.