Levensbeschouwing betekenis & definitie

Levensbeschouwing is iemands kijk op de wereld, een visie op de maatschappij. De overtuiging over hoe als mens te leven. Levensbeschouwingen zijn niet gelijk aan religies en godsdiensten.

Iemands kijk op de wereld betreft behalve het eigen leven en de relaties met naasten ook een visie op vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en zo meer. Een overtuiging hebben ten aanzien van Hogere Machten, de natuur en maarschappij.

Steeds gaat het om gericht kijken en zoeken naar houvast, hoop en inspiratie. Daarbij bewust zijn van andere zienswijzen, tradities en denkpatronen. Is het inzicht spiritueel, religieus, confessioneel, seculier, ideologisch of meer filosofisch ingekleurd? Ook kijken door de ogen van de ander, van bijvoorbeeld een vluchteling. Iemands overtuiging evolueert tijdens zijn of haar leven. Een enkele keer en meestal tijdelijk wordt een overtuiging orthodox, radicaal, fundamentalistisch of terroristisch van aard (syriëgangers).

Geloven is ook zoeken naar normen en waarden. Wat te doen in overeenstemming met je geweten. Een zienswijze geeft richting aan ethisch of moreel handelen. Een goed mens zijn en je verbonden met anderen voelen of het nu gaat om seksuele diversiteit, het humanisme, Palestina, Rooms Katholieke kerk, dierenbevrijdingsfront of wat ook. Uiteindelijk gaat het bij een levensvisie om de praktijk. De gevolgen van daden in het dagelijkse leven wegen zwaarder dan goede bedoelingen.

Voor jongeren is het begrip levensbeschouwing cruciaal. Leren maatschappelijk reflecteren, inclusief op school samen met anderen bij eigen geloofsovertuiging stilstaan. Een levensbeschouwing helpt bij wat te doen en hoe te handelen in ethisch complexe situaties.