Hogere Machten betekenis & definitie

Hogere Machten zijn cultureel veronderstelde bovenzintuiglijke identiteiten die een invloedrijke rol in religies en godsdiensten spelen. Een verzamelnaam voor metafysische entiteiten waarin mensen geloven. Een bovennatuurlijk iets waar mensen kracht uit putten. Onzichtbare scheppende energieën die het menselijke verstand te boven gaan. Transcendentale beïnvloeding.

God is een bovenzintuiglijke identiteit, niet te bevatten en tijdloos. Voor de ene persoon is God identiek aan de Heer, onsterfelijk, almachtig en overal doorheen kijkend. Voor iemand anders gaat het om een Hogere Macht die het aardse leven eventueel via onze voorouders beïnvloedt. Sommigen geloven in het Boze Oog dat waakt over mensen. Onder surveillance zijn wij aangetoond aardiger voor elkaar. Weer anderen geloven - soms na een epifanie of openbaring - in energetische krachten die ons verstand overtreffen. Meer in het algemeen gaat het steeds om bovenmenselijke identiteiten die handelend optreden (Superhuman Agencies). Zij geven bijvoorbeeld richting aan zingeving of troosten bij levensverdriet.

De primaire functie en daarmee de betekenis van een cultureel veronderstelde bovenzintuiglijke identiteit is dat het de individuele gelovige in zijn of haar leven structuur biedt en orde schept. Op gemeenschapsniveau delen gelovigen hun spiritualiteit en biedt bijvoorbeeld God structuur in het dagelijkse leven zoals iedere dag bidden.

Via reïficatie zetten Hogere Machten aan tot daadwerkelijk uit te voeren rituelen. Concreet een offer brengen, te voet een pelgrimstocht ondernemen of regelmatig de dienst in de kerk, moskee, synagoge of tempel bijwonen.

Engelen en duivels zijn uitingen van contra-intuïtie. De betekenis van hemel of hel voor de samenleving is echter in verhouding tot Hogere Machten gering.