Jagersvereniging

Artikelen van de Jagers Vereniging

Gepubliceerd op 27-04-2016

2016-04-27

Edelhert

betekenis & definitie

Het edelhert leeft in uitgestrekte, open bosgebieden en hebben een voorkeur voor rivierdalen met ooibossen. Verder komen ze voor in allerlei bostypen, afgewisseld met landbouwgebieden.

Edelherten zijn overwegend in de schemer actief. Ze leven het grootste deel van het jaar in sociale groepen met hindes en jonge dieren tot twee jaar oud (hinderoedels) of in groepen met alleen herten. In de hinderoedels is een sterke rangorde, zeer oude herten leven meestal solitair.

Het dieet van een edelhert bestaat uit gras, bosbes, heide, dwergstruiken, boombast, loof van bomen en struiken en eikels. In de winter eten ze ook bast en naalden van naaldbomen, twijgen en knoppen.

Op de Veluwe vindt populatiebeheer plaats, waarbij voor de verschillende terreinen een bepaalde voorjaarsstand wordt nagestreefd. Die stand wordt beargumenteerd in het faunabeheerplan van de FBE Veluwe.

In 1992 zijn 48 edelherten in de Oostvaardersplassen geïntroduceerd. Sinds half december 2010 wordt hier vroeg-reactief beheer toegepast. Dit houdt in dat als een dier in een mindere conditie kom en het aannemelijk is gezien de omgevingsomstandigheden dat het de winter niet zal overleven, het dier wordt afgeschoten. Bij de omgevingsomstandigheden wordt onder andere gekeken naar beschutting, voedsel en weersomstandigheden.