Omgang — verkeer — verkeering betekenis & definitie

Het leven en zich bewegen onder de menschen en in voortdurende aanraking met hen zijn. Omgang ziet vooral op het zich bewegen in de samenleving met menschen.

Verkeer kan ook ditzelfde uitdrukken maar wordt dan meest met een adjectief verbonden: gezellig verkeer. Op zich zelf staande ziet het meer op de onderlinge beweging der menschen over een grooter of kleiner oppervlakte, z. a. het spoorwegverkeer; in deze straat is een druk verkeer. Omgang en verkeering worden beide ook gebruikt, waar het de nauwe betrekking betreft, waarin een man en eene vrouw tot elkaar staan. In verkeering ligt meer het denkbeeld van geoorloofde gemeenschap.

Daarom wordt om¬gang veelal met een bijvoegelijk naamwoord verbonden. Dagelijksche om¬gang, familiare omgang, gezellige omgang, gemeenzame omgang, verboden omgang. Gezellig verkeer, druk verkeer. Met een meisje verkeering hebben of met haar vrijen.