Naäpen — nabootsen — nadoen — navolgen betekenis & definitie

Zich iets of iemand ten voorbeeld stellen en dit trachten te evenaren. Nadoen duidt dit in het algemeen aan, iets doen naar het voorbeeld van een ander; meestal is er aan verbonden de bedoeling om den persoon, wiens handelingen men nadoet in een bespottelijk daglicht te stellen.

Bij naapen kan ook dit doel bestaan, niet altijd echter; door dit woord toch wordt meer het be¬lachelijke van het nabootsen, of als een aap nadoen wat een ander doet, uitgedrukt. Zonder dergelijke bijgedachte zijn navolgen en nabootsen. Na¬volgen heeft eene ruimer heteekenis dan nabootsen. Terwijl het laatste enkel te kennen geeft, dat men alleen eene uiterlijke gelijkenis tracht te verkrijgen, drukt het eerste uit, dat men het voorbeeld zooveel mogelijk in alle opzichten tracht gelijk te worden; het heeft eene goede heteekenis, die aan nabootsen niet noodwendig eigen is. Men bootst iemand na in zijne spraak, manieren, enz. Men volgt hem na in zijn handel en wandel.