Machtiging — volmacht betekenis & definitie

Machtiging is eigenlijk verlof om iets voor een ander te doen. Volmacht is het schriftelijk bewijs van lastgeving.

Machtiging geeft ons bevoegdheid , om voor hem, die ons de machtiging geeft, te handelen. Volmacht geeft eene hoedanigheid n.l.die van lasthebber. Die krachtens volmacht handelt, handelt voor een ander en verbindt dien ander. De gemachtigde of lasthebber is een tusschenpersoon. Hij verbindt den lastgever en niet zich zelven aan den persoon met wien hij handelt.

Bij volmacht handelt men voor een ander. Hij die handelt met machtiging van een ander verbindt niet den ander maar zich zelf. Door machtiging krijgt men de bevoegdheid om voor zich zelve te handelen maar men treedt niet op in eene andere qualiteit. Door volmacht krijgt men last om voor een ander te handelen en treedt men op in eene qualiteit, die men anders niet zou hebben, in die van lasthebber voor een ander.