Inbrengen — opperen — te berde brengen betekenis & definitie

Terwijl bijbrengen en aanvoeren gebruikt worden, wanneer men eene bewering kracht wil bijzetten door het aanhalen van punten, waarop de bewering steunt, of wanneer men een betoog door bewijzen wil staven, drukken deze enkel het te kennen geven van eene nieuwe gedachte of een nieuw voorstel uit. Opperen is het mededeelen van de gedachte of van het voorstel zonder dit nog uit te werken; te berde brengen, eigenlijk ter tafel brengen, is het eenvoudig ter sprake brengen van eene gedachte; inbrengen is het te kennen geven van iets nieuws, dat tegenover het reeds gezegde kan gesteld worden.

Wat hebt gij nog in te brengen? Men brengt bedenkingen in; maakt aan¬merkingen, tegenwerpingen; oppert een denkbeeld, een bezwaar, eene be¬denking. In opperen ligt het bijbegrip, dat men de eerste is, die (althans op dat oogenblik) van het aangevoerde melding maakt. Van verschillende zijden is het denkbeeld geopperd de internationale geschillen door een Europeesch scheidsgerecht te doen beslechten.