Gauw — vlug betekenis & definitie

Vlug ziet op de snelheid, waarmede men iets goed doet, hij gauw ontbreekt deze bijgedachte en wordt het denkbeeld van goed dikwijls uitgesloten. Soms doelt gauw op de behendigheid waar¬mede iets in korten tijd gedaan wordt.

Aan vlug is alleen het begrip van gepaste snelheid eigen, aan gauw dat van snelheid; maar in sommige ge¬vallen alleen ook dat van slimheid; b.v. in gauwdief Vgl. vlug.