Folteren — martelen — pijnigen betekenis & definitie

Opzettelijk smart veroorzaken. Pijnigen werd vroeger inzonderheid voor op de pijnbank brengen gebezigd.

Folteren, eigenlijk pijnigen op een werktuig en martelen zijn sterker dan pijnigen; zij onderstellen, dat de pijniging geschiedt met uitgezochte wreed¬heid. Martelaars heeten de oudste belijders van den Christelijken godsdienst, die, als zij door de Heidenen wreedaardig omgebracht werden, hierdoor een getuigenis des geloofs aflegden. Uit het grieksche woord voor getuigenis (martyrion) ontwikkelden zich de woorden martelaar, martelen en bij uit¬breiding noemt men allen, die zich voor eene zaak opofferen of opgeofferd worden martelaars Hij is martelaar voor zijn geloof geworden. — Deze werkwoorden worden ook figuurlijk gebezigd. De herinnering daaraan pijnigde, folterde, martelde mij.