Fleemen, — flikflooien — liefkoozen — vleien betekenis & definitie

Iemand op sterke wijze liefde betoonen in zeer sterksprekende bewoordingen of hande¬lingen. Alleen liefkoozen heeft geene ongunstige bijbeteekenis.

De moeder liefkoost haar kind, en ook het kind kan de moeder liefkoozen zonder zelfzuchtige bedoelingen. Bij liefkoozen gaan de woorden meest vergezeld van handelingen, waardoor liefde wordt uitgedrukt. Vleien is iemand iets zeggen wat hem aangenaam is, iemand naar den mond praten, met de andere woorden is het synoniem in de beteekenis van iemand naar den mond praten en hem liefde betoonen, maar om iets te verkrijgen; het heeft altijd de bijgedachte dat degene die zulks doet weet dat het niet waar is of dat hij overdrijft in hetgeen hij zegt. Fleemen is al liefkoozende en streelende iets vragen, men gebruikt het inzonderheid voor het vleiend vragen van kinderen. Flikflooien zegt hetzelfde maar drukt het sterker uit.