Dankbaarheid — erkentelijkheid betekenis & definitie

Dankbaarheid en erkente¬lijkheid zien op het dankbare gevoel door weldaden bij ons opgewekt. Dankbaarheid is edeler en sterker dan erkentelijkheid, omdat van het laatste woord het denkbeeld van vergelding, van loon onafscheidelijk is, Den weldoener, die van ons geen wederdienst behoeft, wien men zijne wel¬daden op geenerlei wijze kan vergelden, is men dankbaar, niet erkentelijk.

Men gevoelt dankbaarheid, geen erkentelijkheid jegens God. Om dezelfde reden luidt de gewone beleefdheidsformule in het dagelijksch leven: Ik dank u. Geeft erkentelijkheid onze bereidvaardigheid tot wederdienst te kennen, verplichting drukt onze gebondenheid daartoe uit. Mijne ver¬plichting jegens u, als den redder mijns levens, is zoo groot, dat gij in alle omstandigheden op mij kunt rekenen.