Dagvaarding — aanmaning — ingebrekestelling betekenis & definitie

Drie wijzen om iemand in rechten er toe te brengen aan zijne verplichting te voldoen. Dagvaarding is een deurwaarders-exploit (akte) waarbij men zijn schul¬denaar voor den rechter oproept, opdat de rechter hem veroordeele tot voldoening.

Aanmaning is de daad van aanmanen, het zijn schuldenaar laten aanzeggen dat hij zijne schuld moet voldoen (betalen). Ingebrekestelling is eene kennisgeving aan zijn schuldenaar, dat het tijdstip waarop hij be¬talen moest, verstreken is.