Dag (aan den.... leggen) — kenbaar maken — toonen betekenis & definitie

Zijne gedachten laten blijken aan anderen. Toonen is het algemeene woord, het Iaat in het midden of er opzet bij is of niet; bij aan den dag leggen is dit wel het geval, doch hierbij ontbreekt de uitdrukking der bedoeling het aan anderen over te brengen, wat in kenbaar maken opgesloten is.

Kenbaar maken wordt dikwijls gezegd van de wilsuiting van een gezag-hebber tegen zijn onderhoorigen. De Souverein maakt zijn wil kenbaar aan zijne onderdanen; de patroon maakt zijne tevredenheid kenbaar aan zijn bediende. Ten aanzien van aan den dag leggen bestaat er zoodanige be¬perking niet. De'weerbarstige knaap, eindelijk tot inkeer gekomen, trachtte op allerlei wijzen zijn berouw aan den dag te leggen. Hij toonde echter spoedig weder zijne oude kuren.