Aanbevelen(zich)—aanbieden(zich) betekenis & definitie

Iemand of zichzelven voor¬stellen als begeerende eene gunst of een benefice; zich aanbiedenzegt dit zonder bijgedachte; zich aanbevelenheeft het bijdenkbeeld dat men redenen aanvoert, waarom men meent in aanmerking te kunnen komen. Er bood zich eerst niemand aan voor dit ambt, eindelijk verscheen er een jongeling,die zich nederig aanbeval om in aanmerking te komen, dewijl hij reeds in dergelijke betrekking vroeger werkzaam geweest was.