Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

Wisselkoersen

betekenis & definitie

Wisselkoersen - evenals van alle andere voorwerpen is ook de prijs van wisselbrieven aan rijzing en daling onderhevig, afhankelijk van vraag en aanbod niet alleen, maar bovendien ook van andere oorzaken. Die veranderlijke prijs of koers wordt in de noteeringen vermeld, zoo als die op een bepaalden dag in de munt, de valuta van de noteerende plaats is, tegenover vastgestelde valuta’s van de andere plaats, waar de wisel betaald moet worden. Een wissel op Londen, te Amsterdam verkocht wordende, zal b.v. genoteerd worden op f 12.05, in de Nederlandsche valuta is dan de veranderlijke koers te Amsterdam f 12.05, voor elk £ sterl. vast, Engelsche valuta, evenzoo is f 47.425 de (veranderlijke) koers voor wissels op Parijs, dan beteekent dit, dat f 47.425 in Nederlandsche munt de koerswaarde is van fr. 100 (vaste) Fransche valuta.

De noteering der wisselkoersen heeft dus te Amsterdam plaats door dan veranderlijken prijs op te geven van een standvastig wisselbedrag (100 RM., 100 fr. 1£ , enz.) Men noemt dit noteeren met vaste waarde in het buitenland. Te Londen b.v. noteert men echter veelal het veranderlijk wisselbedrag, dat men voor een standvastigen prijs (1 £) ontvangt. Men noemt dit noteeren met de vaste waarde in het binnenland.

Onder wisselkoers verstaat men dus óf den veranderlijken prijs van een standvastig wisselbedrag, óf het veranderlijk wisselbedrag, dat gelijk is aan een standvastigen prijs.

De wisselkoersen worden in zoogenaamde koerslijsten genoteerd.

Wisselkoersen A Money Market Primer and Key to the Exchanges. Second Edition, revised. Recommended by the Coucil of the Institute of Bankers. With Eighteen Full-page Diagrams. By George Clare. Price 5s.

— Goschen, George J., De Wisselkoersen, naar het Engelsch door N. G. Pierson. f 1.25.