Vrachtbrief betekenis & definitie

Vrachtbrief - de vrachtbrief maakt de overeenkomst uit tusschen den afzender of den expediteur en den voerman of den schipper, en behelst, behalve hetgeen tusschen partijen mocht zijn overeengekomen, zoo omtrent den tijd binnen welken het vervoer moet volbracht zijn, en de schadeloosstelling in geval van vertraging: de benaming en het gewicht of de maat der te vervoeren goederen, de merken en nummers; den naam van den geadresseerde; den naam en de woonplaats van den voerman of den schipper; het bedrag van het vrachtloon; de dagteekening; de onderteekening van den afzender of den expediteur. De vrachtbrief moet door den expediteur in zijn dagregister worden ingeschreven. (W. v. K. art. 90).