Garantie voor connossement betekenis & definitie

Garantie voor connossement - is de in het connossement genoemde ontvanger of bij orderconnossementen de rechthebbende bij de aankomst van het schip nog niet in het bezit van een exemplaar van het connossement, dan kan de cargadoor tegen afgifte eener verklaring (garantie) de goederen uitleveren. Eene dusdanige verklaring luidt b.v. als volgt: „De ondergeteekenden „N.N. verklaren, dat zij ontvangers zijn van …... aangebracht per „S.S…... te .... en stellen zich hiermede aansprakelijk voor alle adeelige gevolgen, welke door de flevering zonder connossement ouden kunnen ontstaan en verplichten zich het connossement te zullen inleveren. …..den…..

N.N.

Eene bankinstelling kan hierbij nog het volgende toevoegen: „De ….. verklaren met het bovenstaande genoegen te nemen en stellen zich hiermede eveneens aansprakelijk voor alle nadeelige gevolgen, welke daaruit voor…..„zouden kunnen ontstaan”.

Gepubliceerd op 13-03-2019