Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

2019-03-13

Eigendom

betekenis & definitie

Eigendom - het recht der heerschappij van een persoon over een zaak, op zulk een wijze, dat die persoon tot elke denkbare en mogelijke wilsbeschikking over die zaak gerechtigd is, d. i. dat de eigenaar over zijn eigendom naar verkiezing beschikken kan, het kan gebruiken of verbruiken, veranderen of vernielen, verkoopen, verpanden of schenken, voor zoover er geen uitzonderingen of beperkingen bestaan, ten gevolge van overeenkomsten, verkregen rechten van anderen, door wettelijke bepalingen, enz. Men onderscheidt eigendom van vaste en van roerende goederen, alsmede den eigendom van voortbrengselen van kunst en van wetenschap. De rechten en plichten aan eigendom verbonden zijn omschreven in het B. W. art. 625 tot 720.