Concessie betekenis & definitie

Concessie - vergunning, verlof, toestemming, bewilliging tot het verrichten van iets, van de overheid aan een bepaalden persoon of vereeniging van personen, met uitsluiting van anderen. De concessie bepaalt zich tot zulke handels- en nijverheidsondernemingen, waarvan de mogelijkheid der uitvoering volstrekt afhankelijk is van het verkrijgen der bewilliging en gerechtvaardigd wordt door redenen van algemeen belang of nut. Ook: de toestemming van den staat, de provincie, het gemeente-, polder- of een ander bestuur, tot het uitvoeren van werken van algemeen belang en het desgevorderd daarvoor gebruik maken van gronden, wateren als anderszins tot genoemde lichamen toebehoorende, voor een bepaalden of onbepaalden tijd, met of zonder huur, erfpacht of andere vergoeding, en met of zonder vergunning, de concessie aan anderen af te staan of te verkoopen.