Betaling bij levering betekenis & definitie

Betaling bij levering - is bij het sluiten van den koop uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen, dat betaling bij levering zal geschieden, dan wordt het verschuldigde gekweten door overgave van het bedrag door den kooper aan den verkooper of diens bediende en wel in specie of in bankpapier of in eene aanwijzing op eene bankinstelling.