Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Gepubliceerd op 13-03-2019

Balans

betekenis & definitie

Balans - sommigen beschouwen haar als een rekening, anderen niet. De eersten debiteeren haar bij de afsluiting der boeken voor de activa-saldi der verschillende rek. en voor de ongeboekte te vorderen bedragen, en crediteeren haar voor de passiva-saldi der rek. en voor de ongeboekte verschuldigde sommen.

De laatsten noemen haar een staat in scontrovorm, die den toestand eener zaak of onderneming op zeker oogenblik, aangeeft. Volgens art. 8 W. v. K. is ieder koopman verplicht, alle jaren, binnen de zes eerste maanden van elk jaar een balans op te maken, in een afzonderlijk boek of register in te schrijven en eigenhandig te onderteekenen.