Gepubliceerd op 21-01-2020

BIJZONDER ONDERWIJS

betekenis & definitie

Het onderwijs dat uitgaat van verenigingen, instellingen en particulieren en dat staat naast het openbaar onderwijs. De grootste groep der bijzondere scholen behoort tot het Christelijk onderwijs, weer onder te verdelen in R.K. en Prot.-Chr.

Soms hebben bedrijfsgroepen het initiatief genomen tot oprichting van bijzondere scholen: zo werden de meeste landbouwscholen door standsorganisaties gesticht. Opvallend is het verschijnsel, dat de deconfessionalisering in het onderwijs veel minder te signaleren valt dan in andere sectoren van het cultureel-maatschappelijk leven.

Wel hebben de schaalvergroting en de oecumene een belangrijke rol gespeeld: een aantal kleinere Gereformeerde en Hervormde scholen is gefuseerd tot Protestants-Christelijke scholen. Binnen het kleuteronderwijs ziet men het verschijnsel van de compromisschool, een school uitgaande van een gemengd pro-openbaar en pro-Christelijk onderwijs-bestuur.

Deze ontwikkeling lijkt zich voorlopig niet door te zetten in andere soorten onderwijs.Illustratief voor de ontwikkelingen binnen het onderwijs in Friesland zijn de leerlingenaantallen (inclusief VGLO) bij het Openbaar, ProtestantsChristelijk en Rooms-Katholiek lager onderwijs (tussen haakjes het aantal scholen):

Schooljaar Openbaar Prot.Chr. R.K.

1964/65 24.371 (256) 29.515 (254) 5.230 (36)
1968/69 24.443 (260) 29.940 (256) 5.102 (35)
1972/73 25.511 (260) 31.292 (260) 4.830 (35)
1974/75 25.800 (259) 31.800 (263) 4.700 (35)

Cijfers: CBS.

< >