Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Childeric

betekenis & definitie

I, koning der Franken, volgde 457 zijnen vader Meroveus op, doch werd om zijne buitensporige levenswijze weggejaagd uit zijne landen (Vlaanderen en Picardiè), en nam de wijk naar Turingen, waar hij als gast werd ontvangen dooreenen koning, wiens gemalin Basina hij vervolgens verleidde. Eenigen tijd daarna keerde hij in zijne bovengenoemde landen terug, met de door hem ontvoerde Basina, en trouwde haar.

Zij schonk hem een zoon, namelijk Clovis. In 481 stierf C. te Doornik.II, tweede zoon van Clovis II, ontving als zijn erfdeel het koningrijk Austrasië, en aanvaardde 656 de regering. Bij den dood (670) van zijnen oudsten broeder Clotarius III, hechtte hij de koningrijken Burgundië en Neustrië aan zijne kroon, in weerwil van de tegenwerking van Ebroin, majordomus van Neustrië, die als opvolger van Clotarius III wilde stellen Diderik (Thierri), derden zoon van Clovis II. Gedurende eenigen tijd volgde C. de verstandige raadgevingen van zijnen minister, den deugdzamen Léger, bisschop van Autun; maar ten laatste diens vermaningen moede wordende, wees hij hem het klooster van Luxeuil tot verblijfplaats aan, en begon nu aan zijne opvliegende en wreede inborst den vrijen teugel te geven. Hij werd 673 vermoord door Bodillon, een edelman, dien hij mishandeld had.

III, laatste frankische koning uit de 1e dynastie, was een zoon van Chilperic II, eu werd 742 op den troon geplaatst door Pepijn den Korte, destijds majordomus; doch het duurde niet lang of deze liet C. III in een klooster opsluiten, en beklom zelfden troon(752); eenige jaren later stierf C. in het klooster.