Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Anton

betekenis & definitie

Clemens Theodoor, koning van Saksen, geb. 27 December 1755, sleet het grootste gedeelte van zijn leven ver van de beslommeringen der staatkunde in eene stille sfeer, zich bezig houdende met de muziek, waarin hij als componist zijne krachten beproefde, alsook met de beoefening der genealogie en met godsdienstige overdenkingen. De dood van zijnen broeder Frederik August I riep hem 5 Mei 1827 tot den troon.

Door zijne minzaamheid, groote vereenvoudigingen in de hof-etiquette en beperking van het jagtwezen maakte hij zich algemeen bemind. Toen de geest des tijds zich tegen het door hem geërfde regeringstelsel verklaarde,benoemde hij zijnen neef, prins Frederik, tot mcde-bestuurder des rijks; er trad een nieuw ministerie op, en weldra nam Saksen eene plaats in onder de constitutionele rijken. Met groote hartelijkheid werd dan ook zijn 81e verjaardag gevierd; kort daarop (6 Junij 1836) stierf hij. Hij was tweemaal getrouwd geweest : eerst met prinses Maria van Sardinië, die 1782 kinderloos stierf; daarna met Maria Theresia, de dochter van keizer Leopohl, die hem 7 Nov. 1827 dooiden dood ontviel; al de kinderen uit zijn tweede huwelijk zijn jong gestorven.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.