Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Andrea

betekenis & definitie

kanunnik van Bergamo, leefde op het laatst der 9e eeuw, en schreef eene kronijk, loopende van den inval der Lombarden in Italië tot op dm dood (anno 874) van keizer Lodewijk II. naar zijne geboorteplaats Pi sa genaamd Andrea Pisano, geb. 1270, gest. te Florence 1345, bouwmeester en beeldhouwer, werd naar Florence ontboden,om volgens de teekeningen van Giotto het beeldhouwwerk uit te voeren aan den gevel van Santa Maria delfiore, zijnde het schoonste gedenkstuk van bouwkunst uit die dagen. Ook de rondom de stad liggende vestingwerken, door de keizerlijke wapenen bedreigd, werden door hem verbeterd, zooals hij overigens deelnam aan de groote werken van dien tijd. —A. (Jago), geb. te Xativa, in het spaansche koningrijk Valencia, uit mahomedaansche ouders, werd 1487 Christen en ontving de priesterlijke wijding ; hij bekeerde een aantal Mooren tot het Christendom, vertaalde den Koran in het Spaansch, en schreef tegen dat boek eene wederlegging, die 1537 te Sevilla gedrukt werd, en vervolgens overgezet is in het Latijn, Fransch en Duitsch.— A. (Alessandro),een Napolitaan,bewerkte eene italiaansche vertaling van het grieksche werk van keizer Leo »Over de kunst om oorlog te voeren", en schreef drie verhandelingen over den oorlog tusschen Napels en pausPaulusIV in 1556.

(Onoriod’), napolitaansch dichter,gest. 1647,bekend door zijn llalia liberala en andere dichtstukken ; schreef ook Zamenspraken over wijsgeerige onderwerpen.