Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Wijs

betekenis & definitie

1. s., wize, toan, meldij; —je, deuntsje (it), wyske (it), trammelantsje (it), trantsje (it); van de —, fan ’e wize, fan ’t sintrum, fan ’t stik, fan ’e roai, fan ’e set, it boekje bjuster, út ’t stjûr.

2. adj. & adv., wiis; hij is niet goed —, de holle doocht net by him, hy hat se net allegearre, hy is net al to tige.