Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Waanwijs

betekenis & definitie

adj. & adv., waenwiis, wiis, wizich, wyslik.