Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vuur

betekenis & definitie

s.n., fjûr (it); boven hetzetten, hangen, oersette, -hingje; iem. hetna aan de schenen leggen, immen it fjûr nei oan de teannen lizze; zich hetuit de sloffen lopen, jin de ballapen fan de skuon rinne, jin de soal(l)en út ’e skuon rinne; zich voor iem. hetuit de sloffen lopen, immen de soallen út de skuon tsjinje; het gaat als een lopend -tje door het dorp, it giet as in reltsje, as diggelfjûr troch de buorren.