Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vrouw

betekenis & definitie

s.; (echtgenote), frou, wiif (it), minske (it); (vrouwelijk persoon), frouminske(it),frommes (it), minske (it),wiif (it), frou (pl. f r o u l j u); — des huizes, frou; jonge, pasgetrouwde —, jongwiif (it); oude —, âldwiif (it), âldminske (it); een bloeiende —, in frommes as in lôge; als van een —, frouljuseftich; de -en, de froulju, it frou(ljus)folk.