Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Vroeger

betekenis & definitie

adj., earder, eardertiids; adv. alear(en), earen, earder, eartiids, yn it eardere, foarhinne, foartiids, yn it foarige, by âlds; vanaf, fan âlds; in tijden, aleartiden.