Gepubliceerd op 09-04-2021

Voorstellen

betekenis & definitie

v., foarstelle; (een voorstel doen), útstelle, foarslaen; zich —, jin bikend meitsje; iem. aan een ander -, immen bikend meitsje; iets mooier - dan het is, eat (moai) bilizze; iets minder ernstigdan het is, eat biklauwe, bidraeije, bi-, forhimmelje; iets erger, groterdan het is, eat ôfbeare; ik kan mij zulke mensen niet —, ik kin my sokke lju net bigripe; zich veelvan, fn(j)it hawwe mei; zich weinigvan, net folle forwachting hawwe fan, net folle op ’e rekken hawwe fan; zich iem., iets nog, niet meer kunnen —, immen, eat noch, net mear foar jin krije kinne.