Gepubliceerd op 09-04-2021

Verzetten

betekenis & definitie

v., forsette; (op een andere plaats of tijd), forstelle, forskikke; zich —, jin forsette, tsjinwar dwaen; zich met woorden —, tsjinhaspelje, -appelearje, -iggewearje; zich met woorden krachtig —, fan jin ôffjurje; zich met daden —, tsjinakselje, -avensearje; zich tegen iemand —, it tsjin immen yn ’e kant, yn ’e kamp sette.

< >